Vedtægter og spilleregler

Bowlingklubben Center

centerlogo

Stiftet den 9. april 1965

Omskrevet efter revision vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 8.2.2017.

§1. Klubbens navn er Bowlingklubben Center Rødovre, med hjemsted i Rødovre kommune.

§2. Klubbens formål er at dyrke bowlingsport i overensstemmelse med Danmarks Bowlingforbund, Dansk Idrætsforbund herunder Team Danmarks vedtægter.

§3. Klubben består af en senior- og ungdomsafdeling. Aktive såvel som passive medlemmer.

§4. Som medlem optages kun personer med interesse for bowlingsporten. Afgørende for medlemskab er bestyrelsens godkendelse heraf.

§5. Ved indmeldelse betales ordinært kontingent forud.

§6. Aktive senior medlemmer skal løse licens hos Danmarks Bowlingforbund, og så vidt muligt deltage i det omfang de bliver udtaget til klubbens kampe.

Alle klubbens aktive senior medlemmer kan kun melde sig passive ved normal bowlingsæsons afslutning. Passive kan melde sig aktive ved skriftlig tilkendegivelse til bestyrelsen.

Dog kan bestyrelsen dispensere herfor.

§7. Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer, ungdomsleder og 2 seniorledere. Formand, sekretær og seniorleder (herrer) vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal. Kasserer, seniorleder (damer) og ungdomsleder vælges for 2 år ad gangen i lige årstal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§8. Bestyrelsen forestår klubbens drift. Repræsentation udad til varetages af klubbens formand.

 1. Seniorudvalget består af de på generalforsamlingen valgte seniorledere.
 2. Ungdomsudvalget består af ungdomsleder samt hvis muligt 4 udvalgte ungdomsudvalgsmedlemmer. Til ungdomsudvalgsmedlemmer kan vælges: Klubmedlemmer af BK Center, forældre til ungdomsmedlemmer i BK Center, samt sponsorer.

§9. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange om året eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved bestyrelsesmøder aflægger formanden beretning. Kassereren gør rede for regnskab. Sekretæren fremlægger referat. Seniorlederne aflægger beretning og orienterer om kommende aktiviteter. Ungdomslederen aflægger beretning og orienterer om kommende aktiviteter.

§10. Kassereren fører medlems- og kassebog, betaler de løbende udgifter og må have en kassebeholdning på max 5000 kroner, midler herudover indsættes på bankkonto eller girokonto. Formanden kan efter forudgående aftale med kasseren, betale udgifter på klubbens vegne.

Både Kasseren og formanden skal have adgang til bankkonto og girokonto, og de kan begge agere alene på klubbens vegne.

§11. Regnskabet slutter den 31. december. Kontingentrestance udover 2 måneder kan medføre tab af medlemsret, herunder retten til at træne og spille kampe.

§12. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 20 dages varsel. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan give og ændre vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal så vidt muligt forelægges for medlemmerne inden denne. Afstemninger skal være skriftlige, såfremt 1/3 af de fremmødte kræver det.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger:
  1. Bestyrelsen.
  2. Seniorudvalget.
  3. Ungdomsudvalget.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af ledelse:
  1. Valg af bestyrelse + suppleant.
  2. Valg af revisor + suppleant.
 7. Eventuelt.

§13. Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Begæring om en sådan skal sammen med den ønskede dagsorden indsendes til formanden. Herefter skal generalforsamlingen afholdes senest 10 dage efter forslagets modtagelse.

§14. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden eller kassereren med mindst 3 måneders varsel til en sæsonafslutning (udgangen af maj måned). For medlemmer af ungdomsafdelingen gælder følgende: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til ungdomslederen med mindst 1 måneds varsel, at regne fra førstkommende månedsskifte.

§15. Klubdragt er obligatorisk ved kampe og stævner.

§16. Ethvert medlem er forpligtet til at befordre et godt kammeratskab indenfor klubben. Sætter et medlem sig udover vedtægterne, kan dette medføre eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

§17. Klubben kan kun opløses når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. I så fald skal klubbens midler overgå til Danmarks Bowlingforbund.

§18. Disse vedtægter er i overensstemmelse med lokalunionens vedtægter, som nøje må overholdes.

Spilleregler.

 1. Medlemmerne har pligt til at gennemlæse Københavns Bowling Union, Dansk Bowlingforbunds spilleregler og ordensreglement og at efterleve disse.
 2. Optræd altid som en god sportsmand og kammerat, til glæde for dig selv og din klub. Vær en god vinder og en god taber.
 3. Mød altid en ½ time før du skal spille kamp eller træne. Mød så vidt muligt altid i klubtrøje.
 4. Du har pligt til loyalitet overfor seniorudvalget. Husk dets afgørelse kan ikke altid være, som du ønsker det.
 5. Seniorudvalget gør et stort uegennyttigt arbejde. Følg udvalgets afgørelser. Udvalget arbejder for dig og din klub.